O projekcie

Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów

 

 

 

 

Beneficjent: Gmina Policzna

Całkowita wartość projektu: 7 655 010,14 zł

Kwota dofinansowania: 5 531 706,49 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. Celem Projektu jest promocja wśród mieszkańców Gminy rozwiązań związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Celem głównym Projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów, przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Gmina Policzna jest liderem Projektu, polegającego na zakupie i montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.

Cele Projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców czterech gmin, co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej z OZE, dzięki wykorzystywaniu w sposób bezpośredni energii słonecznej, geotermalnej i aerotermalnej. Zaplanowane w ramach Projektu działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia oszczędności energii w budynkach mieszkalnych na terenie wskazanych powyżej gmin. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

  • poprawa stanu technicznego instalacji w obiektach mieszkalnych,
  • ograniczenie emisji gazów i pyłów w związku z wykorzystaniem OZE oraz ograniczenie strat na przesyle i transformacji,
  • ograniczenie zużycia energii w związku z poprawą sprawności sieci i urządzeń energetycznych i pośrednie zmniejszenie uciążliwości i szkodliwości produkcji energii elektrycznej,
  • obniżenie kosztów energii elektrycznej,
  • podniesienie oszczędności energii,
  • zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej.

Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do których rozwiązania ma się przyczynić Projekt. Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoli zrealizować cel ogólny Projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego poprzez wykorzystanie OZE.

 

 

PARTNERZY PROJEKTU