Realizacja projektu

W ramach realizacji projektu „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów” zrealizowano zadanie główne – zakup i montaż instalacji OZE Gminach: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko, Kazanów

Realizacja tego zadania przeprowadzona została przez wybrane w drodze przetargu firmy. W ramach działania zakupiono i zamontowano instalacje OZE na obiektach mieszkalnych, publicznych i sakralnych, takie jak:

 • Kolektory słoneczne. Montaż kolektorów przeprowadzono na dachach skośnych i płaskich z wykorzystaniem odpowiednich konstrukcji montażowych, na gruncie.
 • Panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne  posłużą do wytwarzania energii elektrycznej. Są to instalacje w systemie otwartym tzn. bez magazynowania z odprowadzaniem nadwyżek produkcji energii elektrycznej do sieci energetycznej.
 • Pompy ciepła. W ramach projektu przeprowadzono zakup i montaż pomp ciepła typu powietrze-woda. Powietrzne pompy ciepła stosowane będą głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do CO.
 • Piece na biomasę. W zakresie tego działania zakupiono i zamontowano kotły na biomasę (pellet); moc instalowanych kotłów mieści się b w zakresie od 10 do 30 kW.

Łącznie w ramach realizacji projektu udało się zakupić i zamontować:

327 zestawów instalacji kolektorów słonecznych,  

115 zestawów instalacji fotowoltaicznych, 

11 szt. powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, 

73 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem.

Realizacja wyżej wymienionych zadań przyczyniła się do osiągnięcia celem głównego projektu – zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wspieraniu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co również przyczyniło się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, obniżenia zużycia energii oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w województwie mazowieckim.

Działania zmierzające do wzrostu produkcji ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, jaką jest energia geotermiczna oraz słoneczna przyczyniły się do obniżenia energochłonności sektora publicznego. Realizacja projektu w przewidzianym zakresie wpłynęła korzystnie na zwiększenie udziału OZE w produkcji energii w województwie, a poprzez to do zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych źródeł.

 

Poza realizacja zadania głównego zrealizowano szereg zadań szereg działań, które obejmowały w szczególności:

 • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
 • opracowanie Studium wykonalności,
 • zatrudnienie inspektora nadzoru,
 • działania promocyjno-informacyjne w zakresie OZE,
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż Zestawu OZE,
 • promocja Projektu,
 • ustalenie harmonogramu realizacji prac dokumentacyjnych i montażowych,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru inwestorskiego oraz organizacyjnego nad przebiegiem prac,
 • przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu,
 • ustalenie kosztów indywidualnych Zestawów OZE zamontowanych na poszczególnych budynkach na podstawie stosownej dokumentacji,
 • zapewnienie serwisu i gwarancji zestawu kotła na biomasę,
 • przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych,
 • przyjmowanie informacji od Mieszkańców o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w okresie realizacji Projektu oraz sprawowanie kontroli w tym zakresie,

kontrola przeznaczenia Zestawu OZE zgodnie z założeniami Projektu przez cały okres jego trwania,

 • użyczenie instalacji Mieszkańcowi do eksploatacji, a następnie wydanie instalacji wraz z zakończeniem Projektu,
 • występowanie w imieniu Mieszkańców biorących udział w Projekcie przed właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególnymi pozwoleń, niezbędnych do usytuowania Zestawów OZE, na obszarze nieruchomości Mieszkańca biorącego udział w Projekcie, w przypadku gdy będzie to konieczne,
 • przygotowanie platformy internetowej

PARTNERZY PROJEKTU